REGLAMENT INTERN DEL CÀMPING RODAS

Entrada: Tots els clients estan obligats a dipositar un document oficial (no fotocòpia) que acrediti suficientment la seva identitat i a signar el registre d’entrada. A petició dels empleats, el client s’haurà d’identificar com a hoste registrat.

Visites: Les persones alienes al càmping que tinguin la intenció de visitar familiars o amics hauran de deixar el seu vehicle aparcat fora del càmping i notificar la seva presència a la recepció. Les visites tenen un cost que s’ha d’abonar en el moment de registrar-se a la recepció.

Instal·lació: Les tendes, caravanes o qualsevol altre material hauran de ser instal·lats d’acord amb les regles de la Direcció. Queda totalment prohibit canviar la parcel·la assignada per la Direcció del càmping en el moment de l’arribada sense comunicar-ho prèviament a la recepció. No es podrà excedir l’espai delimitat per la seva parcel·la ni envair l’espai de les parcel·les confrontants.

Hora de sortida: El dia de sortida les parcel·les s’hauran de deixar lliures abans de les 12 h. del migdia, i per als Mobilhomes o Lodges la sortida és a la 10 h. En el cas de voler sortir més tard s’haurà d’abonar una jornada sencera més. En el cas de voler allargar la seva estada ho haurà de comunicar a la recepció amb suficient antelació. En aquest cas podria ser que hagin de canviar de parcel·la.

Pagament de l’estada: Les factures de l’estada s’han d’abonar a recepció el dia del  check-in. El pagament podrà realitzar-se mitjançant targeta de crèdit i/o efectiu. No s’accepten xecs bancaris ni xecs de vacances. En el cas d’haver-se produït algun tipus de desperfecte a les instal·lacions del càmping causa del mal ús del client, aquest haurà d’abonar l’import de la reparació o substitució a la sortida.

Vehicles: Per evitar l’entrada de vehicles aliens i controlar la seguretat de l’allotjament tots els vehicles hauran de col·locar l’adhesiu de control en un lloc visible, al vidre davanter del parabrisa. Els vehicles han d’aparcar a dins de l’espai de la seva parcel·la. La velocitat dels vehicles no podrà superar mai els 10 km/h. Queda prohibida la circulació interior i l’entrada i sortida de vehicles del càmping de 24 h. a 8 h. Durant aquest període de temps l’accés de cotxes al càmping romandrà tancat. Es prohibeix l’ús de patinets a motor i/o elèctrics a menors de 16 anys i l’ús de mini motos en tots els casos. Queda prohibida l’entrada al càmping de cap vehicle de motor o de lloguer que no estigui declarat en la fitxa d’entrada.

Hores de silenci: Entre les 22 h. i les 8 h. és obligatori procurar com més silenci millor. També s’hauran de respectar les hores de descans d’entre 14 h. i 16 h. Per tal de no molestar els veïns, els aparells com ara les televisions o les ràdios hauran de tenir un volum baix. Els sistemes d’aire condicionat que no estiguin degudament insonoritzats també hauran de ser apagats durant les hores de silenci.

Fonts d’aigua: Les fonts de càmping subministren aigua potable i només són per a l’ús exclusiu de recollida d’aigua. Per motius d’higiene no es poden utilitzar les fonts per a cap tipus d’higiene personal, ni per netejar roba ni plats. Per a aquest tipus de serveis es disposa d’una zona habilitada amb piques a la zona posterior dels blocs sanitaris. Tampoc podran usar-se les fonts d’aigua per buidar cap tipus de substància (W.C. químics, restes de menjar, etc.). Per a tots aquests elements ja es disposen de contenidors en zones habilitades expressament per a aquesta finalitat.

Aigües residuals: Els sanitaris disposen d’abocadors especials per als lavabos químics. Queda totalment prohibit abocar el seu contingut en qualsevol altre lloc.

Barbacoes: S’autoritza l’ús de barbacoes dins de la mateixa parcel·la sempre que aquesta sigui elèctrica o de gas. Mai es podran fer servir les barbacoes de fusta o de carbó. Està totalment prohibit fer foc directament a terra. En els dies de fort vent també queda expressament prohibit encendre qualsevol tipus de barbacoa. A més a més, la recepció es reserva el dret a prohibir l’ús de barbacoes sempre que ho consideri convenient per motius de seguretat.

Subministrament elèctric: Queda prohibit connectar un endoll que no sigui apropiat a les caixes elèctriques. La Direcció del càmping es reserva el dret de prohibir el subministrament elèctric als clients que no tinguin una instal·lació elèctrica en perfectes condicions. Cada parcel·la disposa d’una única connexió d’electricitat. Per raons de seguretat les caixes elèctriques hauran de romandre sempre tancades, i només el personal autoritzat podrà manipular-les. Els cables elèctrics han de tenir presa de terra i han d’estar degudament aïllats.

Escombraries: Les escombraries s’hauran de dipositar en les galledes degudament tancades en bosses de plàstic. Mai es podrà llençar brossa directament a la galleda ni en el sòl de la parcel·la. A la zona dels edificis sanitaris disposen de contenidors de recollida selectiva d’escombraries.

Assegurances: La Direcció declina tota responsabilitat eventual en el cas de robatori, accident o danys a persones i objectes materials provocats per tercers aliens a l’establiment, ni de danys causats per tempestes, pedregades, incendis o altres causes de força major. La Direcció tampoc es farà responsable dels danys que puguin patir els vehicles per topar amb vorades, arbres, branques o qualsevol altre element del càmping. La recepció disposa de lloguer de “caixes de seguretat” per a l’ús dels clients.

Gossos: No s’accepten gossos ni en els Mobilhomes ni en els Lodge. En el cas de les parcel·les sí que s’autoritza l’estada de gossos sempre que disposin de la documentació pertinent, no causin molèsties als veïns i no siguin de cap raça considerada perillosa per la legislació espanyola vigent. Dins el càmping els responsables hauran de portar sempre els seus gossos lligats, tant en els espais comuns com en les parcel·les. S’ha de respectar la neteja i higiene del càmping. Per a això hauran de treure els animals fora del càmping perquè facin les seves necessitats i recollir els excrements adequadament.

Piscina: La piscina és oberta diàriament de 9 h. a 20 h. Els menors de 12 anys no poden utilitzar la piscina si no van acompanyats d’un adult responsable. La piscina no disposa de socorrista. Qualsevol incident o anomalia que pugui passar s’haurà de comunicar immediatament a recepció. Queda totalment prohibit l’ús de gots de vidre, i tampoc es permeten els matalassos inflables ni banyar-se amb samarreta. Estan prohibits els animals en tot el recinte de la piscina i solàrium, així com deixar les bicicletes i jugar a la pilota al solàrium. Per motius d’higiene és necessari dutxar-se abans de banyar-se a la piscina. La Direcció del càmping es reserva el dret d’admissió i expulsió en cas d’incompliment del reglament.

Desocupació de caravanes: No es podran deixar tendes o caravanes desocupades al càmping durant més de 24 hores sense posar el fet en coneixement de la recepció, que podrà acceptar l’absència en les condicions que s’indiquin o obligar el client a sortir del terreny amb totes les seves pertinences.

En tot moment es respectarà i mantindrà l’ordre al càmping, així com el compliment d’aquest reglament. Romandre en el terreny d’acampada suposa la conformitat i l’acceptació expressa d’aquestes condicions.

La Direcció del càmping es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en el present Reglament.

RESERVES

GALERIA