REGLAMENT

REGLAMENT INTERN CAMPING RODAS

Entrada. Tots els clients estan obligats a dipositar un document oficial (no fotocòpia) que acrediti suficientment la seva identitat i signar el registre d’entrada. A petició dels empleats el client haurà d’identificar com a hoste registrat.

Visites: Les persones alienes a l’Càmping amb la intenció de visitar familiars o amics, hauran de deixar el seu vehicle aparcat fora de l’Càmping i notificar la seva presència a la recepció. Les visites tenen un cost que s’ha d’abonar a l’registrar-se a recepció.

Instal·lació: Les tendes o caravanes o qualsevol altre material, seran instal·lats d’acord amb les regles de la Direcció. Queda terminantment prohibit canviar la parcel·la assignada per la Direcció de l’Càmping a l’arribada sense comunicar-ho a la recepció. No es podrà excedir l’espai delimitat per la seva parcel·la, envaint les parcel·les confrontants.

Hora de sortida: El dia de sortida, les parcel·les s’hauran de deixar lliures abans de les 12:00 de l’migdia i per als mobilhomes o lodges, la sortida és a la 10.0h. En el cas de sortir més tard hauran d’abonar una jornada sencera més. En el cas de voler allargar la seva estada haurà de comunicar a la Recepció amb suficient antelació. Es pot donar el cas que hagin de canviar de parcel·la arribat aquest moment.

Pagament de l’estada: Les factures de l’estada s’han d’abonar a Recepció el dia de check-in. El pagament podrà realitzar-se mitjançant targeta de crèdit i / o efectiu. No s’accepten xecs bancaris ni xecs de vacances. En el cas d’haver-se produït algun tipus de desperfecte a les instal·lacions de l’Càmping causa de el mal ús de el client, haurà d’abonar l’import de la reparació o substitució a la sortida.

Vehicles: Per evitar l’entrada de vehicles aliens i controlar la seguretat, tots els vehicles hauran de col·locar l’adhesiu de control en un lloc visible al vidre davanter de l’parabrisa. Els vehicles han de aparcar-dins de l’espai de la seva parcel·la. La velocitat dels vehicles no podrà superar mai els 10 km / h. Queda prohibida l’entrada i sortida de vehicles de l’Càmping, així com la circulació interior de 24:00 a 08:00 hores. Durant aquest temps l’accés de cotxes a l’càmping romandrà tancat. Es prohibeix l’ús de patinets a motor i / o elèctrics a menors de 16 anys i l’ús de mini-motos en tots els casos. Queda prohibida l’entrada a l’Càmping de cap vehicle de motor o de lloguer que no estigui declarat en la fitxa d’entrada.

Hores de silenci: Entre les 22:00 hores i les 08:00 hores es procurarà el major silenci. Hauran de respectar també les hores de descans entre les 14: 00h i les 16: 00h .. Per no molestar els veïns, les televisions, ràdios, etc. … hauran de tenir un volum baix. Els sistemes d’aire condicionat que no estiguin degudament insonoritzats hauran de ser apagats durant les hores de silenci.

Fonts d’aigua: Les fonts de càmping subministren aigua potable i només són per a l’ús exclusiu de recollida d’aigua. Per motius d’higiene no es poden utilitzar les fonts per a cap tipus d’higiene personal, ni per netejar roba, ni plats, …. Per a aquests serveis disposen d’una zona habilitada amb piques i piques a la zona posterior dels blocs sanitaris. Tampoc podran usar-se les fonts per buidar cap tipus de substància (W.C. químics, restes de menjar, etc. …). Per a això disposen de contenidors en zones habilitades expressament.

Aigües residuals. Els sanitaris disposen d’abocadors especials per als lavabos químics. Queda terminantment prohibit abocar el seu contingut en qualsevol altre lloc.

Barbacoes: S’autoritza l’ús de barbacoes dins de la pròpia parcel·la sempre que sigui elèctrica o de gas. Mai amb fusta o carbó. Està terminantment prohibit fer foc directament al terra. En els dies de fort vent queda totalment prohibit encendre qualsevol tipus de barbacoa. La Recepció es reserva el dret a prohibir l’ús de barbacoes sempre que ho consideri convenient per motius de seguretat.

Subministrament elèctric: Queda prohibit connectar un endoll no apropiat a les caixes elèctriques. La Direcció de l’Càmping es reserva el dret de prohibir el subministrament elèctric als clients que no tinguin una instal·lació elèctrica en perfectes condicions. Cada parcel·la disposa d’una única connexió d’electricitat. Per raons de seguretat les caixes elèctriques hauran de romandre sempre tancades. Només el personal autoritzat podrà manipular-les. Els cables elèctrics han de tenir presa de terra i estar degudament aïllats.

Escombraries: Hauran de dipositar en les galledes d’escombraries degudament tancades en bosses de plàstic. Mai llençar directament a la galleda ni en el sòl de la parcel·la. Disposen de contenidors de recollida selectiva d’escombraries a les zones dels edificis sanitaris.

Assegurances: La Direcció declina tota responsabilitat eventual en el cas de robatori, accident o danys a persones i coses provocats per tercers aliens a l’establiment, ni de danys causats per tempestes, pedregades, incendis o altres causes de força major ni dels danys que puguin patir els vehicles per topar amb vorades, arbres, branques o qualsevol altre element de l’Càmping. La Recepció disposa de lloguer de “caixes de seguretat” per a ús dels clients.

Gossos: No s’accepten gossos ni en els mobilhomes ni en els lodge. Si s’autoritza l’estada de gossos en les parcel·les sempre que disposin de documentació pertinent, no causin molèsties als veïns i no siguin de cap raça considerada perillosa per la legislació espanyola vigent. Dins el càmping, els responsables de portar sempre els seus gossos lligats, tant en els espais comuns com a les parcel·les. S’ha de respectar la neteja i higiene de l’Càmping. Per a això hauran treure els animals fora de l’Càmping perquè facin les seves necessitats i recollir els excrements adequadament.

Piscina: La piscina és oberta diàriament de 09: 00h a 20: 00h. Els menors de 12 anys no poden utilitzar la piscina si no van acompanyats d’un adult responsable. La piscina no disposa de socorrista. Qualsevol incident o anomalia s’ha de comunicar immediatament a Recepció. Queda terminantment prohibit l’ús de gots de vidre a la zona de la piscina. No es permeten els matalassos inflables al aigua ni tampoc banyar-se en samarreta. Estan prohibits els animals en tot el recinte de la piscina i solàrium. Així com deixar les bicicletes i jugar a la pilota en el solàrium per no molestar els clients que prenen el sol. Per motius d’higiene és necessari dutxar-se abans de banyar-se a la piscina. La Direcció de l’Càmping es reserva el dret d’admissió i expulsió en cas d’incompliment de l’reglament. En tot moment es respectarà i mantindrà l’ordre al Càmping, així com el compliment d’aquest reglament. Romandre en el terreny d’acampada suposa la conformitat i l’acceptació expressa d’aquestes condicions.

Desocupació de caravanes. No es podran deixar tendes o caravanes desocupades al Càmping durant més de 24 hores sense posar el fet en coneixement de la Recepció, que podrà acceptar l’absència en les condicions que s’indiquin o obligar el client a la sortida d’el terreny amb totes les seves pertinences .

 

 

La Direcció de l’Càmping es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en el present Reglament.

+34 972 257 617

GALERIA